Anunturi

04.05.2023

ANUNȚ

cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de asistent medical principal generalist.

Candidatul declarat "ADMIS" este obligat sa se prezinte la post in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale, respectiv pana in data de 19.05.2023

Prin exceptie, in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs, poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, respectiv pana in data de 09.05.2023, inclusiv, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului, respectiv data de 02.06.2023, inclusiv.

 


02.05.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE PROBEI INTERVIU LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST 02.05.2023

 


25.04.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST 25.04.2023

 


19.04.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 19.04.2023, Ora 10:00

 


12.04.2023

ANUNȚ

cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului pe perioada nedeterminata, a postului vacant de Registrator medical

Candidatul declarat "ADMIS" este obligat sa se prezinte la post in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale, respectiv pana in data de 27.04.2023

Prin exceptie, in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs, poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, respectiv pana in data de 19.04.2023, inclusiv, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului, respectiv data de 15.05.2023, inclusiv.

 


11.04.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE PROBEI INTERVIU LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL 10.04.2023

 


06.04.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL 06.04.2023

 


05.04.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL 04.04.2023

 


30.03.2023

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURUSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL

 


A N U N Ț

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Molter Karoly nr. 2, jud. Mureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:


DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Recrutarea și Educarea Donatorilor

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată


Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii: sanitare postliceale, examen de asistent medical principal generalist

 • Vechimea în munca: minim 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:


a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) copie certificat de membru OAMGMAMR valabil, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical sau adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;

j) curriculum vitae, model comun european.CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:


Nr. crt.

Activităţi

Data si ora

1.

Publicarea anunțului

29.03.2023

2.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs la adresa: Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Molter Karoly nr. 2, jud. Mureș.

12.04.2023, ora 14.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

18.04.2023, ora 12.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

19.04.2023, ora 10.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

19.04.2023, ora 14.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

20.04.2023, ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise

24.04.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

25.04.2023, ora 10.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

26.04.2023, ora 10.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

27.04.2023, ora 10.00

11.

Susţinerea interviului

28.04.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

02.05.2023, ora 10.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

03.05.2023, ora 10.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

04.05.2023, ora 10.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

04.05.2023, ora 14.00BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL:

1 .Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice , cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii;

3.Hotărârea Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;

4. Ordinul Nr. 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane;

5.Ordinul Nr. 329 din 13 martie 2018 pentru aprobarea Normelor și cerințelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitățile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine

6.Ordinul Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane;

7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Ordonanță de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Ordinul nr. 1761 din 3 septembrie 2021 actualizat, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

10. Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL:

 • Organizarea sistemului transfuzional din România.

 • Drepturile și obligațiile donatorilor de sânge;

 • Normele naționale privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul componentelor sanguine;

 • Testările de laborator pentru controlul biologic al sângelui donat;

 • Securitatea și sănătatea în muncă;

 • Drepturile și obligațiile angajaților din unitățile sanitare;

 • Normele tehnice pentru curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitățile sanitare;

 • Drepturile și obligațiile membrilor OAMGMAMR;

 • Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor în unitățile medicale;

 • Exercitarea profesiei de asistent medical;


Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0365-455030, la adresa de e-mail: cts.mures@donare-sange.ro - persoană de contact: Pașca Sonia, având funcția de Referent de specialitate.


DIRECTOR,

Dr. Florea Dana Paula


FISA POSTULUI Nr.6

A.Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: Asistent medical principal generalist

2. Nivelul postului : de executie

3.Scopul principal al postului : Asigura functionarea compartimentului

4. Gradul/treapta profesionala -

B.Conditii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii- postliceale sanitare, examen de grad principal

2.Perfectionari –

3.Cunostinte de operare pe calculator - da, nivel mediu

4.Abilitati ,calitati si aptitudini necesare:

-initiativa si creativitate

-grad ridicat de adaptabilitate

-capacitate de analiza si sinteza

-capacitate mare de atentie

-capacitate de lucru in echipa si individual

-abilitati de comunicare scrisa si verbala

-corectitudine

-preocupare pentru perfectionare profesionala individuala

-disponibilitate pentru lucru in program prelungit


C.Atribuţiile postului

Respectă dispoziţiile şefului de compartiment

Respectă regulamentul intern al CTS MURES precum si programul de activitate, conform prevederilor legale şi reglementărilor cuprinse în ROF

Are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin, având o atitudine profesională atât faţă de colectivul din care face parte şi ceilalţi angajaţi ai instituţiei cât şi faţă de donatorii de sange .

Are obligaţia păstrării secretului de serviciu şi răspunde de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.

Verifică concordanţa între documentele prezentate şi identitatea donatorului;

Efectuează testările predonare conform algoritmului pentru donarea standard şi citafereză;

Răspunde de inventarul şi echipamentul cabinetului de consultaţii şi laboratorului predonare;

Participă la efectuarea anamnezei donatorului;

Execută cântărirea, înregistrarea tensiunii arteriale şi termometrizarea donatorului;

Participă la activităţile de promovare a donării şi a educaţiei sanitare în rândul donatorilor;

Participă la efectuarea instruirii în domeniul protecţiei muncii şi igienei la nivelul instituţiei;

Întocmeşte rapoartele zilnice de activitate şi a necesarului lunar de materiale pentru desfăşurarea activităţii;

Elaboreaza anumite proceduri operationale din compartiment

Supraveghează utilizarea şi întreţinerea corectă a echipamentelor de lucru precum şi a maerialelor şi reactivilor folosiţi în activitatea curentă

Participa activ la gestionarea deseurilor

Aplica masurile dispuse cu privire la SCIM .

D.Sfera relationala a titularului postului

Intern

  1. Relaţii ierarhice:

-superior pentru : nu e cazul

- subordonat faţă de: seful de compartiment, director

2. Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul institutiei

3.Relatii de control: in limitele stabilite de director

4.Relatii de reprezentare: in limitele stabilite de director

Extern:

 1. cu autoritati si institutii publice: de colaborare conform atributiilor

 2. cu organizatii internationale: de colaborare conform atributiilor

 3. cu persoane juridice private: de colaborare conform atributiilor

 4. delegarea de atributii : este inlocuita de colegii din compartiment


 

17.03.2023

ANUNȚ

cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de asistent medical șef

REZULTATE FINALE

Candidatul declarat "ADMIS" este obligat să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, respectiv până la data de 01.04.2023.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat ”admis” la concurs, poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, respectiv până la data de 22.03.2023, inclusiv, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului, respectiv data de 18.04.2023, inclusiv.

 


Data 13.03.2023

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Molter Karoly nr. 2, jud. Mureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Registrator Medical (M)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Colectă de Sânge

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • -Studii: liceale, diplomă de bacalaureat
 • -Vechimea în activitatea de registrator medical – minim 6 luni
 • - Diplomă/certificat calificare operator calculator

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 13.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Molter Karoly nr. 2, jud. Mureș Termen-limită: 27.03.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.03.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.03.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 31.03.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.04.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.04.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.04.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.04.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.04.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 06.04.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 07.04.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 07.04.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.04.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 10.04.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.04.2023, ora 10.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.04.2023, ora 15.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.04.2023, ora 10.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 12.04.2023, ora 14.00

BIBLIOGRAFIA

La concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de REGISTRATOR MEDICAL (M):

 • 1. Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice , cu modificările şi completările ulterioare
 • 2. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii
 • 3. Hotărârea Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
 • 4. Ordinul Nr. 329 din 13 martie 2018 pentru aprobarea Normelor și cerințelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitățile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
 • 5. Ordinul Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
 • 6. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 • 8. Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale

TEMATICA

La concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de REGISTRATOR MEDICAL (M)

 • • Organizarea sistemului transfuzional din România- Legea 282/2005;
 • • Drepturile și obligațiile donatorilor de sânge – HG 1364/2006;
 • • Securitatea și sănătatea în muncă – Legea 53/2003;
 • • Cap VII Obligațiile persoanelor fizice și juridice - Legea 95/2006;
 • • Cap XI Instruirea şi formarea personaluluI – Ordin 1226/2012;
 • • Principii generale – Ordinul 329/2018;
 • • Cap III, Secțiunea I și III – Legea 16/1996;
 • • Anexa 2 – Ordinul 1193/2007;

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0365-455030, la adresa de e-mail: cts.mures@donare-sange.ro și pe website: www.transfuzie-mureș.ro, persoană de contact: Pașca Sonia având funcția de Referent de specialitate.

DIRECTOR,

Dr. Florea Dana Paula

FISA POSTULUI

A.Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: Registrator medical

2. Nivelul postului: de executie

3.Scopul principal al postului: Introduce datele colectei in programul informatic si elibereaza cardurile si adeverintele necesare donatorilor, conform legislatiei in vigoare

4.Gradul/treapta profesionala-

B.Conditii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii – medii, diploma de bacalaureat

2.Perfectionari –

3.Cunostinte de operare pe calculator - da, nivel avansat

4.Abilitati ,calitati si aptitudini necesare

 • -initiativa si creativitate
 • -grad ridicat de adaptabilitate
 • -capacitate de analiza si sinteza
 • -capacitate mare de atentie
 • -capacitate de lucru in echipa si individual
 • -abilitati de comunicare scrisa si verbala
 • -corectitudine
 • -preocupare pentru perfectionare profesionala individuala
 • -disponibilitate pentru lucru in program prelungit

C.Atribuţiile postului

Respectă prevederile regulamentului intern, a regulamentului de organizare şi functionare, a tuturor deciziilor conducerii CTS MURES şi a procedurilor de lucru privitoare la postul sau.

Răspunde de păstrarea corectă a evidenţelor;

Introduce datele colectei in programul informatic

In derularea activitatilor respecta procedurile care reglementeaza accesul la informatiile electronice cu privire la donatori.

Elibereaza cardurile si adeverintele necesare donatorilor, conform legislatiei in vigoare

Participă la activităţile de promovarea donării şi a educaţiei sanitare în rândul donatorilor;

Întocmeşte situaţiile statistice cerute de şeful compartimentului conform procedurilor si instructiunilor de lucru;

Participă la instruirea pentru protecţia muncii , respectarea normelor de igienă si gestionarea deseurilor in instituţie;

Contribuie activ la stabilirea şi păstrarea unui climat de calm şi încredere în sala de recoltare în timpul prelevării;

Aplica masurile dispuse cu privire la SCIM

Participa activ la activitatea de arhivare conform legislatiei

Răspunde de calitatea şi operativitatea lucrărilor executate;

Răspunde pentru siguranţa şi integritatea echipamentelor cu care lucrează;

Inlocuieste registratorul medical de la fisier

D.Sfera relationala a titularului postului

Intern

1. Relaţii ierarhice:

 • -superior pentru : nu e cazul
 • - subordonat faţă de: Sef de Compartiment, Director

2.Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul institutiei

3.Relatii de control: in limitele stabilite de director

4.Relatii de reprezentare: in limitele stabilite de director

Extern:

 • 1. cu autoritati si institutii publice: de colaborare conform atributiilor
 • 2. cu organizatii internationale: de colaborare conform atributiilor
 • 3. cu persoane juridice private: de colaborare conform atributiilor
 • 4. delegarea de atributii : este inlocuit de registratorul medical de la fisierData 13.02.2023

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, Târgu Mureș, Str. Molter Karoly, nr. 2, jud. Mureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL ȘEF

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție conducere

COMPARTIMENT: Prelucrare, Conservare și Distribuție Sânge și Componente Sanguine

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • -Studii: sanitare postliceale, examen de asistent medical principal generalist
 • -Vechimea în muncă: minim 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) copie certificat de membru OAMGMAMR valabil, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical sau adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
 • j) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1 Publicarea anunțului 13.02.2023
2 Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș, Târgu Mureș, Str. Molter Karoly, nr. 2, jud. Mureș. Până pe 27.02.2023, ora 16.00
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 01.03.2023, ora 10.00
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 01.03.2023, ora 14.00
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.03.2023, ora 14.00
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.03.2023, ora 10.00
7 Susţinerea probei scrise 08.03.2023, ora 10.00
8 Afişarea rezultatului probei scrise 09.03.2023, ora 13.00
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.03.2023, ora 13.00
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.03.2023, ora 10.00
11 Susţinerea interviului 14.03.2023, ora 10.00
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 15.03.2023, ora 10.00
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.03.2023, ora 10.00
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.03.2023, ora 10.00
15 Afişarea rezultatului final al concursului 17.03.2023, ora 14.00

BIBLIOGRAFIA

La concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ASISTENT MEDICAL ȘEF:

 • 1.Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare
 • 2.Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii
 • 3.Hotărârea Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
 • 4.Ordinul Nr. 1214 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane
 • 5.Ordinul Nr. 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane
 • 6.Ordinul Nr. 1228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane
 • 7.Ordinul Nr. 1237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
 • 8.Ordinul Nr. 1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
 • 9.Ordinul Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
 • 10.Ghidul Naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane
 • 11.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12.Ordonanță de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13.Ordinul nr. 1761 din 3 septembrie 2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
 • 14.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

TEMATICA

La concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ASISTENT MEDICAL ȘEF:

 • • Organizarea sistemului transfuzional din România.
 • • Drepturile și obligațiile donatorilor de sânge;
 • • Normele naționale privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul componentelor sanguine;
 • • Nomenclator Național al Componentelor Sanguine
 • • Sistemele de grup sanguin;
 • • Testările de laborator pentru controlul biologic al sângelui donat;
 • • Accidentele post transfuzionale;
 • • Reacțiile adverse la donare;
 • • Securitatea și sănătatea în muncă;
 • • Drepturile și obligațiile angajaților din unitățile sanitare;
 • • Normele tehnice pentru curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitățile sanitare;
 • • Drepturile și obligațiile membrilor OAMGMAMR;
 • • Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor în unitățile medicale;
 • • Exercitarea profesiei de asistent medical;
 • • Fișa postului de asistent medical șef - atribuții.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0365/455.030, la adresa de e-mail: cts.mures@donare-sange.ro - persoană de contact: Pașca Sonia, având funcția de Referent de specialitate.

Fisa postului

A. Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: Asistent medical principal Sef generalist

2. Nivelul postului: de conducere

3. Gradul/treapta profesionala:4.Scopul principal al postului : Coordoneaza activitatea asistentilor medicali din institutie si a Compartimentului Prelucrare, Conservare si Distributie Sange si Componente Sanguine

B. Conditii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: Asistent medical principal generalist (PL)

2.Perfectionari:cursuri de perfectionare absolvite constituie un avantaj la proba inteviu

3.Cunostinte de operare pe calculator: da, nivel avansat

4. Limbi straine cunoscute: nu e cazul

5. Abilitati,calitati si aptitudini necesare: profesionalism, bun communicator, abilitatea de a lucra sub presiune, flexibilitate și capacitatea adaptare la circumstanțe noi, initiativa si creativitate, capacitate de analiza si sinteza, capacitate mare de atentie, capacitate de lucru in echipa si individual, preocupare pentru perfectionare profesionala individuala, disponibilitate pentru lucru in program prelungit

6.Cerinte specifice:

 • - Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.144/2008,
 • - Asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical – incheiată anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

7.Competenta manageriala: aptitudinea de a desfasura, coordona si controla activitati complexe

C.Atribuţiile postului

Îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Directorului

Răspunde pentru activitatea Compartimentului Prelucrare, Conservare si Distributie Sange si Componente Sanguine

Efectueaza determinarile de grup sanguin din tubulatura pungii in cadrul procedurii de validare a componentelor sanguine

Efectueaza programarile pentru serviciul de distributie la sfirsit de saptamina si sarbatori legale

Aplica masurile dispuse cu privire la SCIM in calitate de membru EGR

Raspunde de gestionarea deşeurilor la nivelul instituţiei;

Participă la activitatea de promovare a donării şi a educaţiei sanitare în rândul donatorilor;

Participă la efectuarea instruirii în domeniul protecţiei muncii şi igienei la nivelul instituţiei;

Răspunde de întocmirea rapoartelor de activitate şi a necesarului lunar de materiale pentru desfăşurarea activităţii;

Elaboreaza procedurile operationale din compartiment

Supraveghează utilizarea şi întreţinerea corectă a echipamentelor de lucru precum şi a materialelor şi reactivilor folosiţi în activitatea curentă; Raspunde de gestionarea lanţului de frig;

Participă la validarea componentelor sanguine în vederea distribuţiei

Respectă regulamentul intern al CTS MURES precum si programul de activitate, conform prevederilor legale şi reglementărilor cuprinse în ROF

Are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin, având o atitudine profesională atât faţă de colectivul din care face parte şi ceilalţi angajaţi ai instituţiei cât şi faţă de donatorii de sange .

Are obligaţia păstrării secretului de serviciu şi răspunde de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.

Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate modifica, informând directorul .

Coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de personalul din subordine.

Organizează împreună cu directorul şi cu consultarea reprezentantului OAMGMAMR, testări profesionale periodice şi întocmeste fişa de apreciere anuală.

Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fişa postului; întocmeşte fişa postului pentru asistenţii medicali din Compartiment .

Se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de personalul din subordine

Întocmeşte graficul de lucru lunar, ţine evidenţa zilelor libere şi acordă zile libere personalului conform planificării.

Întocmeşte graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului.

Ţine evidenţa materialelor sanitare, verifică modul în care asistenţii medicali le gestioneaza

Răspunde de asigurarea confidenţialităţii datelor, anonimatul donatorilor

Trebuie să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

Trebuie să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

D. Sfera relationala a titularului postului

1. Sfera relationala interna

 • a)Relaţii ierarhice:
  • -superior pentru : asistentii medicali din institutie
  • - subordonat faţă de: director
 • b)Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul institutiei
 • c)Relatii de control: in limitele stabilite de director
 • d)Relatii de reprezentare: in limitele stabilite de director

2. Sfera relationala externa:

 • a).cu autoritati si institutii publice: de colaborare conform atributiilor
 • b).cu organizatii internationale: de colaborare conform atributiilor
 • c).cu persoane juridice private: de colaborare conform atributiilor

3.Delegarea de atributii si competenta : este inlocuita de medicul sef compartiment Control Biologic si de Calitate

ERATA:

Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș adresa: Tg. Mureș, Str. Molter Karoly, nr.2, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante: Asistent medical șef conform H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, se face următoarea rectificare la anuntul ce a fost publicat in data de 13.02.2023

- în loc de:

“8. Ordinul Nr. 1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele și specificațiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituțiile medicale care desfășoară activități în domeniul transfuziei sanguine”

se va citi:

„8.Ordinul Nr. 329 din 13 martie 2018 pentru aprobarea Normelor și cerințelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitățile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine”

Restul anunţului rămâne neschimbat.”

Anunt rezultate selectie dosare
Anunt rezultate proba scrisa
Anunt rezultate proba interviu

© 2022 Centrul de Transfuzie Sanguina Mures. Toate drepturile sunt rezervate.

Creare site web